instrukcja dostępu do e- dziennika

kontakt w przypadku problemów:
jolanta.kwiatkowska@psp21.pl

Ważna informacja !!!

Co 90 dni Zintegrowany System Zarządzania Oświatą (ZSZO) będzie wymuszał zmianę hasła dostępowego do systemu. Gdy w ZSZO pojawi się informacja o braku dostępu do konta należy przeprowadzić procedurę przywrócenia dostępu do konta czyli podać swój mail lub PESEL a następnie w link podesłany na adres e-mail z CRU wpisać dwukrotnie nowe hasło.

e-Dziennik to nowoczesny system usprawniający pracę placówki oświatowej w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania oraz zarządzania danymi Ucznia. Zapewnia on kompleksowe spełnianie wymogów najważniejszych aktów dotyczących systemu oświaty oraz ochrony danych osobowych. Gwarantuje pełne wsparcie dla realizacji zadań edukacyjnych i administracyjnych stawianych przed Dyrektorami oraz Nauczycielami. Narzędzie to zapewnia zarówno szkole, jak i Rodzicom bieżącą kontrolę frekwencji i postępów w nauce Ucznia, a Dyrektorowi placówki stały monitoring pracy Rady Pedagogicznej.

Korzyści dla Rodzica:

  • możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka w szkole, a co za tym idzie możliwość natychmiastowej reakcji na ewentualny problem zbyt dużej liczby nieobecności;
  • stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce na podstawie precyzyjnych danych uwzględniających datę wystawienia oceny, kategorię oceny, wagę oceny w liczeniu średniej oraz Nauczyciela, który tę ocenę wystawił;
  • szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym, nieograniczona jakimkolwiek przedziałem czasowym, jak to ma miejsce przy klasycznych wywiadówkach;
  • dostęp do najbardziej przydatnych Rodzicowi i Uczniowi informacji zawartych w e-Dzienniku za pomocą bezpłatnych aplikacji mobilnych.