Inspektor Danych Osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 w Radomiu: iod@psp21.pl

Co to jest RODO?

RODO to Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018r.

Celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej.

Podstawa Prawna:

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016) informuję, iż:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu, ul. Trojańska 5, 26-600 Radom, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy, w celu realizacji zdań statutowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu–reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
 3. Szkoła co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
  Odbiorcami  danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Szkoła nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.
 5. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 6. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa
 7. Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
 8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – wskazanego w przepisach prawa.
 9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@psp21.pl.